Infopress

Ordlista bredband-it

Ordlista bredband

 

Listar alla sökord med förklaringar

 

/

Se snedstreck!


@

Se snabel-a!


\

Se omvänt snedstreck!


_

Se understreck!


~

Se tilde!


1 G

Första generationens mobiltelefoni. Se nmt och AMPS!


100BaseTX

Ethernetstandard, 100 megabit per sekund, snabb partrådskabel, kopparkabel (”TX” står för ”fast twisted pair”, koppar).


10Base2

Ethernetstandard, 10 megabit per sekund, kopparkabel (”2” står för ”200 yard”).


10BaseT

Ethernetstandard, 10 megabit per sekund, partrådskabel, kopparkabel (”T” står för ”twisted pair”).


2 G

Andra generationens mobiltelefoni. Se gsm, DAMPS, CDMA One och PDC!


2,5 G

Paketförmedlat mobiltelefonisystem som bygger på andra generationens mobiltelefoni och gprs. I detta system är det möjligt att vara fast ansluten till webben (internet). 2,5 G bildar därmed en övergång till 3 G. Se även gsm, gprs och 3 G!


3 G

Tredje generationens mobiltelefoni, system för mobil bredbandskommunikation, som gör det möjligt att förmedla ljud, text och rörliga bilder med hög överföringskapacitet på mellan 384 kilobit per sekund och 2 megabit per sekund. 3 G kommer efter första generationens analoga mobiltelefoni (nmt i Europa, AMPS i USA med flera länder) och andra generationens digitala mobiltelefoni med gsm i större delen av världen och DAMPS/TDMA i Nordamerika och delar av Asien. Det finns tre standarder för 3 G: internationella UMTS samt nordamerikanska WCDMA och CDMA 2000.


3,5 G

Skämtsam beteckning på tredje generationens mobiltelefoni med hög överföringskapacitet, vanligen över en megabit per sekund, som bygger på existerande 3 G-system. Exempel på standarder för 3,5 G är HSDPA och EVDO.


4 G

Fjärde generationens mobiltelefoni, system för mobil bredbandskommunikation, som gör det möjligt att förmedla ljud, text och rörliga bilder med mycket hög överföringskapacitet på upp till 100 megabit per sekund. 4 G ska göra det möjligt för i stort sett alla radiotekniker – från vanlig mobiltelefoni till trådlösa lokala nät (WLAN) med mycket hög överföringskapacitet – att kommunicera med varandra. 4 G beräknas finnas på marknaden tidigast omkring år 2010.


802.11b

Standard för trådlöst lokalt nät med en överföringskapacitet på 11 Mbps och räckvidd på cirka 50 meter.


802.11g

Standard för trådlöst lokalt nät med en överföringskapacitet på 54 Mbps och räckvidd på cirka 100 meter. 802.11g finns även som ”Enhanced 802.11g”, även kallad Turbo G, Super G eller 108 G, som använder MIMO-versionen av 11g-standarden med en överföringskapacitet på 108 Mbps. 802.11g är bakåtkompatibel med standarden 802.11b.


access point

Se anslutningspunkt!


accessnät

Den yttersta delen av ett tele- eller datakommunikationsnät, som når in i användarens fastighet och som denna utnyttjar för att få åtkomst till annat nät eller nätet som helhet. Accessnätet kan omfatta bara ett fastighetsnät, ett fastighetsområdes- och fastighetsnät eller ett fastighets-, fastighetsområdes- och områdesnät. Inom telefoni syftar accessnät vanligen på förbindelsen från abonnent till lokal telestation eller annan kopplingspunkt. Inom datakommunikation kan accessnät även ha en vidare definition och syfta på ortsnät eller stadsnät.


accesstid

Den tid det tar för ett datasystem att lokalisera, läsa och hämta data från en hårddisk, en databas eller annat datamedium, till exempel tidsåtgången när man söker ett ord i en databas. Ju kortare accesstiden är, desto snabbare går det att komma åt informationen. Accesstid mäts cykliskt, från det att en sökning börjar till dess att nästa sökning kan börja. Accesstid kan delas in i latens – tiden det tar att lokalisera data och förbereda överföringen – och tiden som går åt till överföring av data. Accesstid kallas även åtkomsttid.


adsl

Asymmetric digital subscriber line, en teknik för hög överföringskapacitet med digital teknik på befintligt telenät med koppartråd. Överföringskapaciteten till användaren (nedströms) är högre än från användaren (uppströms). Överföringskapaciteten är maximalt 8 megabit per sekund till användare och 0,9 megabit per sekund från användaren. Skrivs även ADSL.


adsl 2+

Asymmetric digital subscriber line, en teknik för hög överföringskapacitet med digital teknik på befintligt telenät med koppartråd. Adsl 2+ är en standard med en överföringskapacitet till användaren (nedströms) på maximalt 24 megabit per sekund och från användaren på maximalt 1,5 megabit per sekund med annex A och 3 megabit per sekund med annex M.


ADT

Access down time, garanterad åtgärdstid. Se åtgärdstid!


airport

Trådlöst lokalt nät som datorföretaget Apple bygger in i sina Macintoshdatorer baserat på standarden 802.11g och dessförinnan 802.11b.


AMPS

Advanced mobile phone system, analogt mobiltelefonisystem, infört 1983 av amerikanska AT&T. AMPS tillhör samma första generation mobiltelefonisystem som nordiska nmt.


analog

Metoder för att representera data (värden) kontinuerligt, med mellanvärden. Exempel är vanlig fotografering och telefoni. Analoga data måste omvandlas till digital form för att man ska kunna bearbeta dem i en digital dator.


anslutningspunkt

Plats där möjlighet finns att ansluta dator eller nät till internet eller annat nät. I trådlösa nät syftar anslutningspunkt på basstation. Heter på engelska ”access point”.


a-post

Skämtsam beteckning på vanlig, analog post till skillnad från elektronisk post, e-post. A-post kallas även snigelpost.


ASP

Application service provider, programuthyrningsleverantör, program- och tjänsteuthyrning på internet eller i lokalt nätverk, där användaren vanligen betalar för den tid denne använder ett program eller en tjänst, som ASP-företaget tillhandahåller från en central databas. ASP är även förkortning för Active server page, en webbsida som innehåller program eller script, som utför ett arbete innan resultatet sänds till användaren.


asymmetrisk kommunikation

Asymmetrisk kommunikation innebär att överföringskapaciteten är högre i riktningen in till användaren än ut från användaren.


ATM

Asynchronous transfer mode, metod för överföring av datapaket mellan datorer, kretskopplad teknik. Syftar även på äldre standard för stadsnät.


avtalad servicetid

Se servicetid!


backbone

Se stamnät!


bandbredd

Frekvensområde som används för överföring av signaler. Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten. Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s. Ordet bandbredd är hämtat från radioteknik, där det syftar på frekvensomfång; stort frekvensomfång (bredd) ger stor kapacitet för dataöverföring. Uttrycket bandbredd anger inte hastighet utan kapacitet i en överföring, ungefär som lastkapaciteten hos en långtradare eller personbil, vilka färdas med samma hastighet, anger respektive fordons överföringskapacitet. Heter på engelska bandwidth.


beställvideo

Se kabelvideo!


betald visning

Visning av sportevenemang, konserter, tävlingar och andra program via kabel-tv- eller bredbandsnät för abonnenter som betalar en engångsavgift. Till skillnad från kabelvideo (video on demand), avser betald visning vanligen en engångshändelse. Se även kabelvideo! Heter på engelska pay per view.


bit

Binär siffra, kan vara antingen 0 eller 1, den minsta dataenheten i digital kommunikation. En bit per sekund betyder överföring av en etta eller en nolla per sekund. Kombinationen av ettor och nollor används för att överföra text, ljud och bild. Ett tecken representeras av åtta bitar (bit), som är lika med en byte.


bit per sekund

Bit per sekund, måttenhet på överföringskapacitet i digital kommunikation. Förkortas bit/s och bps.


bit/s

Se bit per sekund!


blogg

Kortform för webblogg, logg på webben. Blogg är en webbsida med ett eller flera avgränsade ämnen, där presentation sker i kronologisk ordning med det mest aktuella överst. En del bloggar har formen av dagbok, andra är länklistor eller diskussionslistor. Bloggar kan vara personliga och knutna till en person eller publika och knutna till ett bredare innehåll. Bloggar kan vara ideella eller kommersiella.


Bluetooth

Standard för strömsnål, trådlös kommunikation med radiovågor på korta avstånd och trådlöst lokalt nät (WLAN) med relativt låg överföringskapacitet och mycket begränsad räckvidd. Standarden finns med två effektnivåer, med räckvidd på 10 respektive 100 meter. Bluetoth använder frekvensutrymme i 2,4 GHz-bandet, liksom standarden IEEE 802.11b. Bluetoothtekniken, utvecklad av svenska Ericsson, syftar till trådlös kommunikation på korta avstånd mellan datorer, skrivare, mobiltelefoner, kameror, tvättmaskiner och annan elektriskt ansluten utrustning. Överföringskapaciteten i version 1 är cirka 1 megabit per sekund, i senare versioner 3 respektive 10 megabit per sekund. Bluetoth är en billig och strömsnål teknik, som ryms på ett litet chips och kan integreras i eller monteras i efterhand på olika produkter. Kallas på svenska Blåtand, efter den vikingahövding som gett namn åt tekniken. Se även IEEE 802.11b, Hiperlan 2, IEEE 802.11a, och WLAN!


blurfa

Surfning från blogg till blogg genom att följa länkar från en blogg till en annan.


blåtand

Svenska för engelska Bluetoth. Se Bluetoth!


bps

Se bit per sekund!


brandmur

Se brandvägg!


brandvägg

Hinder mot oönskad kommunikation mellan olika datornät eller datorer, främst mot intrång i dator eller lokalt datornät. En brandvägg kan vara antingen hårdvara eller mjukvara. Heter på engelska firewall.


bredband

Nät med hög överföringskapacitet. Vad som är ”hög” varierar dels över tiden, dels med olika myndigheters, organisationers, företags och personers uppfattning. IT-infrastrukturutredningen (SOU 1999:85) och FN-organet Internationella teleunionen sätter gränsen vid minst två megabit per sekund i båda riktningarna. Heter på engelska broadband.


bredbands-tv

Tv distribuerad över internet (webben). Se även internet-tv och kabel-tv!


browser

Se webbläsare!


BWA

Broadband wireless access, trådlös bredbandsaccess. Se LMDS!


BWLAN

Broadband wireless local area network, trådlöst lokalt bredbandsnät. Se BWA och LMDS!


BWLL

Broadband wireless local loop, trådlös lokal bredbandsslinga. Se BWA och LMDS!


byte

Måttenhet på datamängd. En byte är en dataenhet bestående av 8 bitar (bit).


call center eller callcenter

Se teletjänstcentral!


cat-5

Se kategori 5-kabel!


cat-6

Se kategori-6-kabel!


CATV

Cable television, kabel-tv. Se kabel-tv!


cd

Compact disc, kompaktskiva, vanligen kalld cd eller cd-skiva, ett äldre laserdiskformat med skivor som fysiskt är lika stora som dvd men har en lagringskapacitet som är cirka 700 megabyte mot 9 400 megabyte för dvd. Cd finns i följande former: cd-rom (read only memory), skiva eller enhet avsedd för avläsning via dator; cd-r (recordable), skiva som det går att lagra på (”bränna”) en gång; cd-rw (rewriteable), skiva som det går att lagra på (”bränna”) upprepade gånger.


CDMA

Code division multiple access, digitalt mobiltelefonisystem, utvecklat i USA, där flera samtida användare delar på samma radiovåg för att spara överföringskapacitet. Till skillnad från TDMA-tekniken disponerar de enskilda användarna inget på förhand givet utrymme med CDMA-tekniken. Det finns två standarder för CDMA, CDMA One och CDMA 2000. CDMA One tillhör samma andra generation mobiltelefonisystem som DAMPS, gsm och PDC. CDMA 2000 är en av tre standarder för tredje generationens mobiltelefoni, 3 G. Se även TDMA, CDMA One och CDMA 2000!


CDMA 2000

CDMA-baserad standard för tredje generationens mobiltelefoni, 3G, som gör det möjligt att förmedla ljud, text och rörliga bilder med hög överföringskapacitet. CDMA 2000 är en av tre 3 G-standarder. CDMA One-systemet går att uppgradera till CDMA 2000. Se även CDMA, CDMA One, WCDMA och UMTS!


CDMA One

Digitalt mobiltelefonisystem, den första kommersiellt tillgängliga CDMA-baserade mobiltelefonitekniken, används i Nordamerika och delar av Asien. CDMA One tillhör samma andra generation mobiltelefonisystem som gsm, DAMPS och PDC. Se även AMPS, CDMA, gsm, DAMPS och PDC!


CDPD

Cellular digital packet data, teknik för paketförmedlad dataöverföring i gsm-nätet, som ökar överföringskapaciteten upp till 19,2 kilobit per sekund. Se även HDCSD, GPRS, EDGE och UMTS!


cd-r

Compact disc recordable, kompaktskiva som det går att lagra på (”bränna”) en gång. Se även cd!


cd-rom

Compact disc read only memory, kompaktskiva eller enhet avsedd för avläsning via dator. Se även cd!


cd-rw

Compact disc rewriteable, kompaktskiva som det går att lagra på (”bränna”) upprepade gånger. Se även cd!


chatta

Att föra skriftlig dialog i realtid på webben (internet) eller annat datornät. Kan även skrivas tjatta. Heter på engelska chat. Substantivet för själva pratet över internet är chatt, tjatt eller nätsnack. Heter på engelska chat.


CNA

Customer network availability, tillgänglighet för kunds anslutningspunkter, genomsnittlig tillgänglighet. Se tillgänglighet!


content

Innehåll i en webbtjänst, på en hemsida eller liknande.


CPE

Customer premise equipment, kundenhet.


CTV

Cable television, kabel-tv. Se kabel-tv!


CWDM

Coarse wavelength division multiplexing, våglängdsmultiplexering, teknik för att överföra flera signaler samtidigt över en optisk fiber med hjälp av olika våglängder (färger). CWDM används främst i stads- och accessnät.


DAB

Digital audio broadcasting, digital rundradio.


DAMPS

Digital advanced mobile phone system, digitalt mobiltelefonisystem, digital version av AMPS. I Nordamerika kallas DAMPS ofta för TDMA. DAMPS tillhör samma andra generation mobiltelefonisystem som gsm, PDC och CDMA One. Se även AMPS, TDMA, gsm, PDC och CDMA One!


data-, dator-

Förled i sammansättningar, där förledet ”dator” används vid företeelser som leder tankarna till själva datorn och förledet ”data” används i övriga fall.


DECT

Digital european cordless telecommunications, europeisk standard för digitala sladdlösa telefoner.


default value

Se förvalt värde!


demilitariserad zon

Se DMZ!


D-GIX

Distributed global internet exchange. Se GIX!


dial-up

Engelska för ”uppringd”. Syftar på uppringd dataförbindelse via modem.


digital

Metod för att representera data (värden) med siffror. Exempel är digital fotografering och datakommunikation. Det binära talsystemet med ettor och nollor, som används i datorer, är digitalt. Det vanliga talsystemet med siffrorna 1–10 och alla andra siffersystem är också digitala.


digital signatur

Digital motsvarighet till namnteckning eller sigill. Digital signatur är en mängd med bokstäver, siffror och andra tecken som bifogas ett meddelande. Teckenmassan kan beskrivas som ett krypterat kondensat av meddelandet. Kallas även elektronisk signatur.


direktansluten

Uppkopplad eller direktansluten förbindelse med en databas, ett program etc, som möjliggör direkt, interaktiv kommunikation. Heter på engelska on line.


direkthjälp

Hjälp man kan få i ett datorprogram när man använder ett hjälpkommando, trycker på en hjälptangent etc. Heter på engelska i den här betydelsen on line help.


direktmeddelande

Skriftligt meddelande som utväxlas i dialog i realtid via internet eller annat datornät. Exempel på program för direktmeddelande är ICQ, MSN Messenger, AOL Instant Messenger (AIM) och Yahoo Messenger. Direktmeddelande heter på engelska instant messaging.


direktpost

E-post som sänds direkt till mobiltelefon och inte kräver att användaren loggar in sig på sitt e-postkonto för att komma åt.


direkttjänst

Datortjänst som innebär att man har en direkt, interaktiv kommunikation med ett datasystem. Heter på engelska i den här betydelsen on line service.


direktuppspelning

Dataöverföring med uppspelning av ljud (radio, musik etcetera) eller rörliga bilder (tv, video etcetera) som sker successivt i stället för att spelas upp först när hela överföringen är klar. Heter på engelska streaming.


DMZ

Demilitariserad zon, en dator eller ett nät som fungerar som skydd mellan ett företagsnät och Internet, för att skydda mot intrång och sabotage. En DMZ släpper enbart igenom material utifrån, som användaren i företagsnätet har beställt. Uttrycket DMZ kommer från namnet på en buffertzon mellan två stridande parter som gjort eldupphör.


DNS

Domain name system, adresseringssystem på webben (internet).


domain pointing

Se domänlänkning!


domän

Ett sätt att namnge och gruppera datorer, som är anslutna till Internet. Namnen är hierarkiskt uppdelade i domäner, som går från mindre grupper till allt större. En vanlig struktur för en domän är avdelning.organisation.land.


domänadress

Adress till företag, organisation etcetera eller till en dator på webben (internet). Heter på engelska domain address. En domänadress är det som står efter @ (snabel-a) i e-postadresser på webben (internet), till exempel ”viafutura.nu” i e-postadressen ”info@viafutura.nu”.


domänlänkning

Användning av en eller flera domäner på webben för att länka internettrafik till en annan domän. Domänlänkning används ofta i kommersiellt syfte för att länka från en mer allmän webbadress till en företagsspecifik domän, till exempel från domänerna ”skjortor.nu” och ”strumpor.nu” till en specifik klädaffärs webbadress. Heter på engelska domain pointing.


DPT

Dynamic packet transport, företaget Ciscos teknik för datapaketöverföring som har likheter med tekniken DTM. Se DTM!


DSL

Digital subscriber line, digital abonnentlinje. Se xDSL!


DTM

Dynamic synchronous transfer mode, teknik för kretskopplad överföring av datapaket mellan datorer, där överföringen öppnas för just den bandbredd som behövs. Tekniken utvecklades av Ericsson och Kungliga tekniska högskolan (KTH). I dag finns ett företag, Net Insight, som utvecklar och tillverkar DTM-utrustning.


DV

Digital video.


dvb

Digital video broadcast, digital video- eller tv-sändning. Dvb finns i olika standarder för sändning via kabel (dvb-c), mobiltelefoninät (dvb-h), satellit (dvb-s) och marksänt nät (dvb-t).


dvb-c

Digital video broadcast cabel, digital video- eller tv-sändning via kabelnät.


dvb-h

Digital video broadcast handheld, digital video- eller tv-sändning via mobiltelefoninät till mobiltelefon eller annan handhållen enhet.


dvb-s

Digital video broadcast satellite, digital video- eller tv-sändning via satellit.


dvb-t

Digital video broadcast terrestrial, digital video- eller tv-sändning via marknät (terrestriellt nät).


dvd

Digital versatile disc eller Digital video disc, digital videodisk, ett laserdiskformat med skivor som fysiskt är lika stora som cd men kan lagra upp till 9,4 gigabyte, drygt 13 gånger mer än på en cd. Se även cd!


DWDM

Dense wavelenghth division multiplexing, teknik för att överföra flera signaler samtidigt över en optisk fiber med hjälp av olika våglängder (färger). DWDM används främst i långdistans- och stadsnät.


e-

Förled i sammansättningar, där förledet ”e” står för ”elektronisk” och vanligen syftar på internetbaserad tjänst eller produkt. E- används i sammansättningar som e-administration, e-adress, e-bio, e-blanketter, e-bok, e-brevlåda, e-demokrati, e-handel, e-marknadsplats, e-meddelande, e-möten, e-post, e-signatur, e-säkerhet, e-tidning och e-utbildning.


E 1

Europeisk standard för digital dataöverföring med kapacitet på 2 megabit per sekund (2 097 152 bit/s).


E 2

Europeisk standard för digital dataöverföring med kapacitet på 8 megabit per sekund (8 388 608 bit/s).


E 3

Europeisk standard för digital dataöverföring med kapacitet på 34 megabit per sekund (33 554 432 bit/s).


e-bio

Elektronisk biograf, bio med bredbandsanslutning som möjliggör digital bildvisning av hög kvalitet i stort format. Kallas även digitalbio.


e-blanketter

Blanketter och formulär i elektronisk form. Heter på engelska e-forms.


e-brev

Elektroniskt brev, meddelande som skickas i ett e-postsystem. Kallas även e-meddelande eller mejl (även engelska e-mail används). Heter på engelska electronic mail eller e-mail. Skrivs på svenska även ebrev. Se även e-post!


e-brevlåda

Förvaringsplats för e-brev. Heter på engelska mailbox.


EDGE

Enhanced data rates for global evolution, teknik för dataöverföring i gsm- och DAMPS/TDMA-näten, som ökar överföringskapaciteten upp till 48 kilobit per sekund. I kombination med GPRS ger EDGE en överföringskapacitet på upp till 384 kilobit per sekund, undre gränsen för överföringskapaciteten i tredje generationens mobiltelefonisystem, 3 G, även kallad 2,5 G. EDGE stod tidigare för Enhanced data rates for GSM evolution. Se även CDPD, HSCSD, GPRS och 3G!


e-GPRS

Annat namn för tekniken EDGE. Se EDGE!


e-learning

Se e-utbildning!


elektroniska affärer

Utbytet av pengar mot varor eller tjänster via ett elektroniskt medium.


e-mail

Se e-brev och e-post!


e-marknadsplats

Elektronisk marknadsplats som använder webben (internet) eller liknande nät för att föra samman köpare och säljare, vanligen inom en viss bransch eller sektor.


e-meddelande

Se e-post!


e-möte

Elektroniskt möte på webben med hjälp av egen dator med kamera. När mötet sker i konferensmiljö med någon form av studioutrustning kallas det videokonferens.


e-post

Elektronisk post, meddelande som skickas mellan datoranvändare i datornät. Heter på engelska electronic mail eller e-mail. Själva meddelandet kallas e-brev, e-meddelande eller mejl (även engelska e-mail elle mail används). I e-postadresser på webben delar tecknet @ (snabel-a) av adressen i en namnadress före snabel-a och en domänadress efter snabel-a. Exempel på e-postadress: jorgen.bengtson@viafutura.nu.


e-sig

Elektronisk signatur. Kallas även digital signatur. Se digital signatur!


ESMTP

Extended simple mail transfer protocol, vidareutveckling av SMTP – TCP/IP:s protokoll för datorpost (e-post) – där e-postprogrammet kan fråga e-postservern vilka funktioner den har och därefter anpassa kommunikationen efter det. Se även SMTP!


ethernet

Standard för lokala nät (lan), som kan användas med de flesta typer av datorer. Finns med olika överföringskapacitet, 10 megabit per sekund (”vanlig” ethernet), 100 megabit per sekund (på engelska ”Fast Ethernet”), 1 000 megabit per sekund (på engelska ”Gigabit Ethernet”, GbE) och 10 000 megabit per sekund. Ethernet är den vanligaste tekniken i lokala nät. Gigabit ethernet fungerar även som en standard (teknisk plattform) för stadsnät (MAN). ”Ether” syftar på etern, eftersom tekniken är inspirerad av radiokommunikationens sätt att förhindra att två signaler sänds samtidigt på samma våglängd. Skrivs även Ethernet.


e-utbildning

Elektronisk utbildning, användning av databaserade nätverk och utbildningsplattformar för kursutveckling, distribution av läromedel, administration och lärande. E-utbildning erbjuder valmöjligheter vid kursval och genomförande av studier med särskild tyngdpunkt på flexibelt, problemorienterat lärande under samverkan med andra studerande och med stöd av handledare. E-utbildning omfattar även lärande genom samverkan i formella och informella kollegiala nätverk. Heter på engelska e-learning.


EVDO

Standard för tredje generationens mobiltelefoni, 3 G, som gör det möjligt att förmedla ljud, text och rörliga bilder med hög överföringskapacitet, upp till 2,4 megabit per sekund. EVDO bygger på standarden CDMA 2000. Se även CDMA, CDMA One, WCDMA och UMTS!


Exabit per sekund

Måttenhet vid dataöverföring på 1 000 000 000 000 000 000 bit per sekund (avrundat värde).


fallback

Se nedväxling!


FAQ

Frequently asked questions, ofta ställda frågor. Lista med ofta ställda frågor och svar för en webbplats, ett datorprogram och liknande, som ska hjälpa användare till rätta. Kallas vanligen på svenska Frågor och svar, ibland förkortat F&S eller FAQ.


fast förbindelse

Permanent uppkoppling mot webben, databas etcetera istället för uppringd förbindelse via modem.


fastighetsnät

Nät begränsat till en fastighet eller ett mindre fastighetsbestånd i form av installerade kablar, kopplingsutrustning, uttag etcetera. Kallas i bostadshus även bostadsnät. Heter på engelska Residential area network (RAN).


FIA

Fiberoptiska industriapplikationer.


fiber

Se optofiber!


fiberkabel

Se optofiberkabel!


fibernät

Se optofibernät!


fiberoptik

Optiskt system där ljus leds genom en cylinder av ljusgenomsläppande material under upprepade reflexioner mot cylinderytan. Fiberoptik omfattar olika teknikområden, där optiska fibrer och/eller fiberoptiska komponenter ingår som viktiga element: 1. Optisk digital kommunikation på långa och korta avstånd. 2. Optiska fibersensorer i applikationer där optisk fiber antingen är kännande element eller ljusledare alternativt signalledare från sensorelement till detektor. 3. Endoskopi och övriga medicinska applikationer. 4. Belysning inom mikroskopi och fotografi samt som dekorationsbelysning. Fiberoptik heter på engelska fiber-optics.


flame

Arga svar – åthutning eller skällbrev – på olämpliga inlägg på webben.


frame relay

Metod för överföring av datapaket (frames) mellan datorer.


freeware

Se gratisprogram!


FRIACO

Flate rate internet access call origination, internetanslutning genom uppringd förbindelse (modem) utan trafikavgift (minutavgift etc) till internetoperatör eller telefonoperatör, där abonnenten betalar fast abonnemangsavgift. Begreppet och förkortningen används främst i Storbritannien.


FTH

Fiber till hemmet, det vill säga optofiber ända in i bostaden (lägenheter, villan, etcetera). Förkortas på engelska FTTH.


FTP

File transfer protocol, protokoll för att överföra datafiler som bygger på TCP/IP-protokollet.


FTTA

Fiber to the antenna, fiber till antennen, det vill säga optofiber till radioantenn för mobiltelefoni, trådlöst bredband eller annan radiolänksförbindelse.


FTTB

Fiber to the building, fiber till byggnaden, det vill säga optofiber in i byggnaden.


FTTC

Fiber to the curb, fiber till trottoarkanten, i praktiken optofiber till tomtgräns. ”Curb” stavas även ”kerb”.


FTTD

Fiber to the desk, fiber till skrivbordet, det vill säga optofiber till skrivbordet på kontoret.


FTTH

Fiber to the home, fiber till hemmet, det vill säga optofiber in i bostaden. Se FTH!


FTTN

Fiber to the neighborhood, fiber till grannskapet, det vill säga optofiber till grannskapet eller kvarteret och sedan annan anslutning till bostaden, till exempel telefonledning, kopparkabel av annat slag eller radiolänk.


FTTx

Fiber to the x, engelska för fiber till x där x står för A (antenna), B (building), C (curb), D (desk), H (home), N (neighborhood,), O (office) med flera anslutningspunkter för optofiber. Se vidare dessa förkortningar!


FW

Firewall, brandvägg. Se brandvägg!


förloppsmätare

Mätare som i grafisk, procentuell eller annan form visar hur mycket tid som återstår av en operation i ett datasystem, till exempel nedladdningen av en fil från webben till datorn, uppackning av en komprimerad fil eller installation av ett program i dator. Heter på engelska progress bar.


första kopplingspunkt

Den punkt i en fastighet eller ett fastighetsområde, där fastighetsnät ansluts till stadsnät eller annat externt nät.


förvalt värde, förval

Värde som dator eller program använder om användaren inte väljer annat värde. Kallas även standardvärde. Heter på engelska default value.


garanterad tjänstekvalitet

Garanti för kvaliteten på dataöverföring över bland annat internet, bygger på att datatrafik kan kvantifieras, mätas och att viss kvalitet kan garanteras i förväg. Heter på engelska quality of service (QOS). Termen quality of experience (QOX) syftar på kundens upplevelse av en webbplats eller internettjänst och anknyter till termen quality of service.


garanterad åtgärdstid

Se åtgärdstid!


gateway

Enhet som ger omvandling mellan olika protokoll eller tillämpningar i till exempel en dator eller telefonväxel. Det är också benämning på en knutpunkt för att ge ett lokalt nätverk en gemensam in- och utgång till en extern kommunikationsresurs.


Gb/s

Se gigabit per sekund!


GbE

Gigabit ethernet. Se ethernet!


Gbit/s

Se gigabit per sekund!


Gbps

Se gigabit per sekund!


genomsnittlig tillgänglighet

Se tillgänglighet!


GHz

Gigahertz, 1 000 000 000Hz.


gigabit ethernet

Standard för lokala nät. Syftar även på standard för stadsnät. Se ethernet!


gigabit per sekund

Måttenhet vid dataöverföring på 1 073 741 824 bit per sekund, ofta avrundat till 1 000 000 000 bit per sekund. Förkortas Gb/s, Gbit/s och Gbps.


GIX

Global internet exchange, nationell knutpunkt för samtrafik (trafikutbyte) mellan internetoperatörer. Kallas även D-GIX och GIX-punkt. GIX-punkter finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Se även LIX, RIX och RIX-GH!


GOD

Game on demand, beställspel.


gprs

General packet radio service, teknik för paketförmedlad dataöverföring i gsm-nätet, som gör att det går att förmedla ljud, text och rörliga bilder med högre överföringskapacitet än i gsm-nät. Gprs har en överföringskapacitet upp till 270 kilobit per sekund. Gprs kallas även mobiltelefonins generation 2,5 (2,5 G) Skrivs även GPRS. Se även CDPD, HDCSD, EDGE och 3 G!


gratisprogram

Program som får spridas fritt och användas utan kostnad. Heter på engelska freeware.


gränssnitt

Kontaktytan där två system eller företeelser möts. Gäller både maskin–maskin och människa–maskin. Heter på engelska ”interface”.


gsm och GSM

Global system for mobile transmission, digitalt mobiltelefonisystem, utvecklat i Europa men med global spridning. Gsm är vanligaste digitala mobiltelefonisystemet i världen. GSM stod tidigare för Groupe Special Mobile efter den arbetsgrupp inom samarbetsorganet för de europeiska postregulatörerna CEPT (Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications), som utarbetade specifikationen för detta system. Gsm tillhör samma andra generation mobiltelefonisystem som DAMPS, CDMA One och PDC. Gsm skrivs även GSM. Se även AMPS, DAMPS, CDMA One och PDC!


GUI

Graphical user interface, grafiskt användargränssnitt. Det man ser av ett program, till exempel en webbläsare eller ordbehandlare, är dess grafiska användargränssnitt. Se även gränssnitt!


GW

Se gateway!


handskakning

Grundläggande teknik som två datorer har för att synkronisera sig mot varandra innan filer kan börja överföras.


HDSL

High data rate digital subscriber line eller High bit rate digital subscriber line, en teknik för hög överföringskapacitet med digital teknik på befintligt telenät med koppartråd. Se även xDSL!


hdtv

High definition television, tv-sändning med högre bildkvalitet än standard-tv. Det finns flera standarder för hdtv, bland annat 720p, 1080i, 1080p, där siffran står för antal pixlar i höjdled och bokstaven för progressiv (p) eller interlace (i). Vid progressiv sändning rullar tv-bilden fram ruta för ruta. Vid interlace-sändning byggs tv-bilden upp av två sammanflätade (på engelska interlaced) halva bildrutor, en med alla udda linjer och en med alla jämna linjer. Standard-tv-sändning visar 50 halva bildrutor per sekund, med en interlace-signal. Interlace-tekniken kan ge flimrig bild. Bästa hdtv-standard är Full hdtv, 1920 pixlar bred och 1080 pixlar hög bild med progressiv sändning. Hd-ready innebär stöd för lägst 720p-standarden. Hdtv kallades tidigare på svenska skarp-tv.


helpdesk

Se hjälpcentral!


hemsida

Sammanhållande webbsidan för en webbplats. Termen används också synonymt med webbplats och för alla typer av sidor på en webbplats. Det är därför bättre att precisera vad man avser genom att använda någon av termerna ingångssida, startsida, webbsida eller webbplats. Heter på engelska home page.


hinderstid

Tid från när felanmälan inkommit till en nätägare, tjänsteleverantör etc till dess att nätägaren, tjänsteleverantören etc åtgärdat felet och lämnat klarrapport. Hinderstiden mäts under avtalad servicetid och anger hur lång tid det längst får ta innan ett fel ska vara avhjälpt. Se även inställelsetid, servicestart, servicetid, tillgänglighet och åtgärdstid!


hiperlan 2

High performance radio local area network, standard för trådlöst lokalt nät (WLAN) för IP-trafik med hög överföringskapacitet och begränsad räckvidd. Hiperlan 2 är konstruerad för att klara överföring av realtidstjänster som rörliga bilder och ljud. Det finns två standarder för trådlösa lokala nät för frekvensutrymme i 5 GHz-bandet, Hiperlan 2 och IEEE 802.11a. Se även Bluetoth, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b och WLAN!


hjälpcentral

Funktion i ett företag eller en organisation med uppgift att hjälpa kunder eller anställda att lösa problem med framför allt datorhantering eller databehandling. Kallas även kundtjänst. Heter på engelska helpdesk.


HSCSD

High speed circuit switched data, teknik för kretskopplad dataöverföring i gsm-nätet, det vill säga uppringd anslutning, som ökar överföringskapaciteten upp till 64 kilobit per sekund. Se även CDPD, GPRS, EDGE och UMTS!


HSDPA

High speed downlink packet access, teknik för paketförmedlad dataöverföring genom uppgradering av 3 G-nät, för att klara överföringskapacitet på upp till 14 megabit per sekund till användaren. Tekniken kallas även turbo-3 G. Tekniken används i nät med WCDMA-standard.


html

Hyper text markup language, den vanligaste standarden för att skapa dokument på webben. Html är ett sidbeskrivningsspråk eller markeringsspråk, som ligger nära naturligt språk och på ett enkelt sätt tillåter användare att skapa länkar mellan olika dokument eller sidor. Sidorna kan innehålla både text och bilder. Html är inte ett programmeringsspråk i vanlig bemärkelse. Skrivs även HTML.


HTTP

Hyper text transfer protocol, internetprotokoll – standard eller språk – som styr hur filer flyttas (egentligen kopieras) på webben, hur kommunikationen sker mellan webbklienter (webbläsare) och webbservrar. Skrivs även http.


hubb

Se nätnav! Heter på engelska hub.


HW

Hardware, hårdvara. Syftar i it-sammanhang på datorer, växlar och annan fysisk utrustning.


Hz

Hertz, perioder per sekund, enhet för elektromagnetiska svängningar.


IANA

Internet Assigned Numbers Authority, en organisation som ansvarar för registrering av ip-adresser. IANA har Regional Internet Registers, varav ett som ansvarar för bland annat Europa. Detta heter RIPE och ligger i Nederländerna. Hos RIPE kan nationella, lokala och andra nätoperatörer ansöka om att få ip-adresser tilldelade. Dessa operatörer får då ansvar för ett LIR (Local Internet registry). Se även LIR!


IAP

Internet access provider, internetaccessleverantör och internetoperatör. Se internetaccessleverantör och internetoperatör!


ICQ

Se direktmeddelande!


ICT

Information and communication technology alternativt Information and communication technologies, informations- och kommunikationsteknik. På svenska är motsvarande term informationsteknik (it).


IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers, världens största ingenjörsförening, som bland annat standardiserar lokala nät (lan) och stadsnät (MAN), till exempel IEEE 802.11b (trådlösa lan) och IEEE 802.6 (MAN). Uttalas ofta på engelskt vis ”I-triple-E”.


IEEE 802.11a

Standard för trådlöst lokalt nät (WLAN) för ip-trafik med hög överföringskapacitet och begränsad räckvidd. IEEE 802.11a är baserad på ethernetvärldens traditionella princip kallad best effort och därför inte utformad för att överföra realtidstjänster som rörliga bilder och ljud. Det finns två standarder för trådlösa lokala nät för frekvensutrymme i 5 GHz-bandet, Hiperlan 2 och IEEE 802.11a. Se även Bluetoth, Hiperlan 2, IEEE 802.11a och WLAN!


IEEE 802.11b

Standard för trådlöst lokalt nät (WLAN) med relativt hög överföringskapacitet och begränsad räckvidd. IEEE 802.11b använder frekvensutrymme i 2,4 GHz-bandet, liksom standarden Bluetoth. Se även Bluetoth, IEEE 802.11a, Hiperlan 2 och WLAN!


IETF

Internet Engineering Task Force, en organisation för internationellt samarbete kring internet med syfte att samordna driften, ledningen och utvecklingen av internet, föreslå nya standardprotokoll etc.


Imode

Japansk motsvarighet till wap, baserad på det japanska mobiltelefonisystemet PDC.


IMS

Ip multimedia subsystem, plattform för att förmedla ljud, text och rörliga bilder med internetprotokollet.


IMT-2000

International mobile telephone for year 2000, standard för tredje generationens mobiltelefoni, 3 G, fastställd av Internationella teleunionen (ITU). Motsvarande europeisk standard är UMTS, fastställd av europeiska standardiseringsorganet European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Se UMTS!


ingångssida

Webbsida som är förstasida eller huvudingång till viss webbplats. Kallas även förstasida. Se även hemsida, startsida, webbplats och webbsida!


instant messaging

Se direktmeddelande!


inställelsetid

Tid efter det att felanmälan inkommit till en nätägare, tjänsteleverantör etcetera till dess att nätägaren, tjänsteleverantören etcetera påbörjar felavhjälpning på plats. Se även hinderstid, servicestart, servicetid, tillgänglighet och åtgärdstid!


intelligent nätverk

Allmänna telekomnät, som tillåter nya tjänster som personlig numrering, samtalsdiversifiering med mera att snabbt utvecklas och introduceras på vilken nivå som helst, från lokalt försök till hela nätverk. Heter på engelska Intelligent network.


internet

Globalt datornät baserat på kommunikationsprotokollet TCP/IP. Namnet internet lär komma från begreppet att koppla ihop nätverk med varandra, på engelska inter networking. Skrivs även Internet. Se även webb!


internet access provider

Internetaccessleverantör. Se internetaccessleverantör och internetoperatör!


internet service provider

Internettjänsteleverantör. Se internettjänsteleverantör och internetoperatör!


internetaccessleverantör

Företag eller institution som tillhandahåller anslutning (access) till internet (webben) och ibland också tjänster som e-post och webbsidor. Ordet syftar också på telefonbolag, som tillhandahåller internetanslutning till sina kunder. Heter på engelska Internet access provider (IAP). Ordet internetaccessleverantör kan vanligen bytas ut mot internetleverantör eller internetoperatör. Se även internetoperatör och internettjänsteleverantör!


internetleverantör

Se internetoperatör!


internetoperatör

Företag eller insttution som tillhandahåller anslutning (access) till internet eller specifik internetbaserad tjänst som e-post, tv eller telefoni. Kallas även internetaccessleverantör respektive internettjänsteleverantör. Heter på engelska Internet acces


internettjänsteleverantör

Företag eller institution som tillhandahåller anslutning (access) till internet (webben) med grundläggande tjänster som e-post och webbsidor alternativt tillhandahåller enbart specifik internetbaserad tjänst som e-post, tv eller telefoni. Ordet syftar också på företag eller institution, som hjälper andra att etablera sig på webben (internet) med eget domännamn, egen webbadress (URL) och egen anslutning till webben via internettjänsteleverantören. Heter på engelska Internet service provider (ISP). Ordet internettjänsteleverantör kan vanligen bytas ut mot internetleverantör eller internetoperatör. Se även internetaccessleverantör och internetoperatör!


internet-tv

Tv distribuerad över internet (webben). Se även bredbands-tv och kabel-tv!


intranet

Se intranät!


intranät

Internt datornät, till exempel inom ett företag eller en organisation, som nyttjar samma teknik som på webben (internet) och vanligen ligger i ett eget nät. Intranät kan vara åtkomligt på webben men kräver då att användaren loggar in sig med lösenord.


ip

Internet protocol, kommunikationsprotokoll som handhar adressering och vägval för datapaket i internet (webben) och i andra ip-baserade nät. Ip är ena halvan av TCP/IP, den del som delar upp meddelanden i små datapaket, adresserar dem individuellt med ang


ip-adress

Internetprotokollsadress, unik adress som tilldelas alla datorer på internet. Varje dator ansluten till webben (internet) måste ha en unik ip-adress, tillfällig (kallas även ”privat”) eller permanent (kallas även ”publik” eller ”skarp”), som är fast eller dynamiskt utdelad. Ip-adressen består av ett nummer med fyra siffergrupper åtskilda av punkter. Det är webbens motsvarighet till telenätets telefonnummer.


ip-nummer

Se ip-adress!


ip-telefoni

Telefoni eller telefontjänst över internet (webben) via kommunikationsprotokollet Internet protocol (IP), det vill säga telefoni via datanätet internet istället för vanliga telefonnätet. Det finns flera standarder för ip-telefoni, där sip är den dominerande. Ip-telefoni används synonymt med bredbandstelefoni. Skrivs även IP-telefoni.


IRC

Internet relay chat, att via tangentbordet ”prata” med varandra i realtid på Internet.


isdn

Integrated services digital network, digital kommunikationskanal som använder vanlig partvinnad koppartråd och har bandbredden 64 kilobit per sekund eller 128 kilobit per sekund (dubbla linjer, ”isdn duo”). Skrivs även ISDN.


ISO

Internationella standardorganisationen, världsomspännande standardiseringsorgan. De flesta viktiga kommunikations- och datorstandarder omfattas av ISO-standarder.


ISOC

Internet Society, förening med övergripande ansvar för internet.


ISOC-SE

Svenska avdelningen av ISOC.


ISP

Internet service provider, tjänsteleverantör på internet (webben). Se internetoperatör och internettjänsteleverantör!


it

Informationsteknik (på engelska information technology), system för att samla in, lagra och bearbeta samt presentera och överföra data med hjälp av elektronisk kommunikation. Skrivs även IT.


ITU

Internationella teleunionen, fackorgan inom FN för telekommunikationsfrågor. ITU ger ut rekommendationer och standarder för administrativa rutiner, regleringar och tekniska lösningar på telekommunikationsområdet. Arbetet inom ITU är uppdelat på tre sektor: ITU-D för utvecklingsfrågor inom telekommunikation, ITU-R för radiokommunikationsfrågor och ITU-T för standardiseringsfrågor inom telekommunikation.


ITU-T

Samarbetsorgan för världens telekommunikationsorganisationer, underställt ITU. ITU-T:s standarder benämns rekommendationer. ITU-T var tidigare ITU:s telegraf- och telefonkommitté, känd under förkortningen CCITT (Comité consultatif international télégraphique et téléphonique). Se även ITU!


itv

Internet-tv, internet via tv istället för via dator.


jpeg 2000

Standard på filformat för komprimerade bilder. Den är baserad på filformatet jpeg, som är ett av de vanligaste formaten för komprimering av bildfiler. Jpeg 2000 bevarar bildkvaliteten även när en bild öppnas och lagras om, vilket inte tidigare versioner av jpeg klarade; varje gång en bild lagrades om försämrades bildkvaliteten. Skrivs även JPEG 2000.


junkmail

Se skräppost!


kabelradio

Teknik för att distribuera radiokanaler via ett kabelsystem i stället för radiosignaler och antenner.


kabel-tv

Teknik för att distribuera tv-kanaler via ett kabelsystem i stället för radiosignaler och antenner. Kabel-tv-kablar av traditionellt snitt (koaxialkabel) kan i begränsad omfattning även användas för att transportera datatrafik och ge webbuppkoppling med bredbandskapacitet.


kabel-video

Teknik eller princip för att individuellt ta hem filmer, enskilda tv-program och andra rörliga bilder över ett bredbandsnät, till exempel att beställa och ladda ner en film från webben istället för att hyra en dvd. Kallas också för nätvideo, webbvideo, internetvideo, beställvideo, beställfilm och direktvideo. Se även betald visning! Heter på engelska video on demand.


kategori-5-kabel

Standardiserad kopparkabel för datatrafik med hög överföringskapacitet i fastighetsnät. Heter på engelska Cat 5.


kategori-6-kabel

Standardiserad kopparkabel för datatrafik med hög överföringskapacitet i fastighetsnät. Heter på engelska Cat 6.


kbit/s

Se kilobit per sekund!


kbps

Se kilobit per sekund!


kilobit per sekund

Måttenhet vid dataöverföring på 1 024 bit per sekund, ofta avrundat till 1 000 bit per sekund. Förkortas kbit/s och kbps.


kommunikationsport

Kontakt på dator, datorväxel eller liknande som man ansluter mus, modem, skrivare och annan kommunikationsutrustning.


konvergens

Närmande från olika håll till ett visst värde, mot ett visst mål eller liknande.


kretskoppling

En förbindelse som är uppkopplad mellan två användare under samtal eller datakommunikation och under den tiden endast kan utnyttjas av dessa. Exempel på kretskopplade tekniker i bredbandsvärlden är ATM, DTM och SDH.


kryptering

Omvandling av klartext till kryptotext (kodad text) med hjälp av kryptosystem och kryptonyckel i syfte att förhindra obehörig åtkomst av konfidentiell information.


lan

Local area network, lokalt nät. Skrivs även LAN. Se lokalt nät!


LAWN

Local area wireless network, trådlöst lokalt nät. Kallas vanligen på engelska Wireless local area network (WLAN). Se WLAN!


LIR

Local Internet registry, lokalt internetregister, nätoperatör eller annan organisation som registrerar ip-adresser för internetanvändare. Varje LIR har ansvar för en tilldelad grupp ip-adresser. Se även IANA!


LIX

Local internet exchange, lokal knutpunkt för samtrafik (trafikutbyte) mellan internetoperatörer. Kallas även LIX-punkt. Se även GIX, RIX och RIX-GH!


LMDS

Local multipoint distribution systems, även Local multipoint distribution service, mikrovågsbaserat radionät för punkt- till multipunktförbindelse, fast yttäckande radioaccess för datatrafik med hög överföringskapacitet mellan fasta radiostationer och fasta terminaler. LMDS möjliggör bredband via radiolänk. I Sverige beviljade Post- och telestyrelsen i december 2001 fyra nationella licenser för LMDS, senare även en regional licens per län. Kallas även BWA, BWLL och PMP.


lokalt nät

Nät med hög överföringskapacitet och begränsad räckvidd, som förbinder ett antal datorer. Ett lan är ofta begränsat till ett våningsplan, en fastighet, ett fastighetsbestånd eller en ort. Se även näthierarki! Se även WLAN!


länk

I webbsammanhang koppling från en viss plats (en symbol, en bild, ett markerat ord eller liknande) på en webbsida till en annan plats på samma webbsida eller på en annan webbsida.


mail

Se mejl!


MAN

Metropolitan area network, stadsnät. Se stadsnät!


mask

Program för sabotage, stöld eller oönskat dataintrång, som luras på en dator och automatiskt sprider sig mellan olika datorer över ett lokalt nät och/eller över internet (webben). Mask kan döljas i e-postbilagor eller andra filöverföringar. Se även trojan och virus!


MB

Megabyte, måttenhet på datamäng, 1 048 576 byte, motsvarar cirka 1 000 000 tecken.


Mbit/s

Se megabit per sekund!


MBMS

Multimedia broadcast multicast service, teknik för radiokommunikation i form av radio- och tv-sändningar i mobiltelefoninät. MBMS erbjuder tvåvägskommunikation genom att lyssnaren/tittaren kan skicka meddelande till sändaren, vilket ger möjlighet till interaktiva radio- och tv-program. Standarden finns för både gsm, 3 G och HSDPA (3,5 G).


Mbps

Se megabit per sekund!


megabit per sekund

Måttenhet på överföringskapacitet i datakommunikation, 1 048 576 bit per sekund, ofta avrundat till 1 000 000 bit per sekund. Förkortas Mbit/s och Mbps.


mejl

Försvenskad form av engelskans mail i betydelsen electronic mail, ett meddelande som skickas på elektronisk väg. Svenskt uttryck för detta meddelande är e-brev eller e-meddelande.


MGW

Multigateway. Se gateway!


mips

Miljoner instruktioner per sekund.


mobildator

Kombination av mobil och handdator, som i storlek och vikt är som en stor mobiltelefon. Heter på engelska smartphone.


modem

Utrustning för modulation och demodulation, översättning av digitala signaler till analoga och vice versa, så att man kan använda analoga medier för digital informationsöverföring. ”Modem” är från början förkortning för ”modulator–demodulator”. Normalt kopplas ett modem mellan dator och telefonjack, så att man kan använda det analoga telefonnätet för digital kommunikation. Modem är för datorer vad telefoner är för människor. Uppringt modem har en maximal överföringskapacitet på 56 kilobit per sekund till och 33,6 kilobit per sekund från användaren. DSL-modem har avsevärt högre kapacitet.


Moores lag

Säger att kapaciteten hos integrerad krets fördubblas var 18:e månad, ofta med tillägget att priset halveras. Från början sade Moores lag att var 12:e månad fördubblas kapaciteten och halveras kostnaden för en given integrerad krets. formulerades 1965 av Gordon Moore, som 1968 var en av elektronikföretaget Intels tre grundare, och reviderades något senare av honom.


mp3

Förkortningen för mpeg-1 audio layer-3, standard för komprimering av musik i digitalt filformat. En mp3-fil är ungefär en tolftedel av originalfilens storlek. Se även mpeg!


mpeg

Standard för komprimering av digitala bilder, finns i flera versioner som mpeg-1, mpeg-2 och mpeg-4. MPEG är förkortningen för den organisation, Moving Picture Experts Group, som gett namn åt standarden mpeg. MPEG arbetar med att ta fram standarder för komprimering av bilder, video och musik i digitalt format. Se även mp3!


MPPP

Multilink Point-to-Point Protocol, internetprotokoll som hanterar fler än en samtidig fysisk anslutning mellan två datorer.


MSN messenger

Se direktmeddelande!


multimodfiber

En optisk fiber med tjockare kärna än singelmodfiber. Multimodfiber används för överföring på relativt korta avstånd, främst i fastigheter och fastighetsområden, sällan på avstånd över 1–2 kilometer, eftersom överföringskapaciteten snabbt minskar med avståndet. Kallas ofta bara multimod. Heter på engelska multimode fiber. Se även singelmodfiber!


multiplexering

Sammanslagning av flera överföringar på samma förbindelse.


multiplexor

Utrustning för dataöverföring som möjliggör att ett antal dataströmmar delar på en gemensam dataförbindelse, så att varje dataström tilldelas en egen självständig kanal.


MUX

Se multiplexor!


MVDS

Microwave video distribution service, mikrovågbaserat radionät huvudsakligen för enkelriktad överföring av video.


NAS

Network-attached storage, datalagringsnät som innebär att datalagringen sker i ett lokalt nät där datorerna är anslutna direkt till nätet som egna enheter. Datalagringen är inte knuten till en nätserver, utan är direkt åtkomlig från alla anslutna datorer med behörighet. Denna typ av datalagringsnät minskar belastningen på både nätservern och datalagringen. Se även SAN!


nav

Se nätnav!


NDA

Non-disclosure agreement, engelska för sekretessförbindelse.


nedväxling

Program eller data som datasystem använder vid störningar eller avbrott i driften, som innebär att modem eller liknande sänder informationen med en lägre överföringskapacitet. Reservrutinen eller reservproceduren medför en nedväxling i överföringskapacitet. Heter på engelska fallback.


NIC-SE

Network information center Sweden AB, organisation som tillhandahåller, samordnar och står för driften av det nationella registret för domännamnet för Sverige, ”.se”, på internet.


nmt

Nordiska mobiltelefonsystemet, analogt mobiltelefonisystem, som infördes 1981 av de nordiska televerken. Nmt var det första större automatiska mobiltelefonsystemet i världen och även det första som möjliggjorde fri rörlighet, roaming, mellan länderna. Nmt tillhör samma första generationens mobiltelefonisystem som nordamerikanska AMPS. Nmt var det vanligaste mobiltelefonisystemet i Europa innan den andra generationen kom med gsm. Skrivs även NMT.


nod

Inkopplingspunkt i ett nätverk, exempelvis ett stadsnät.


närvarobevakning

Tjänst som möjliggör chatt och direktmeddelanden genom kontroll av vilka användare (på engelska presentities), som för tillfället är anslutna till internet (webben) Inom mobiltelefoni syftar närvarobevakning på möjligheten för en abonnent att få redan på vilka andra abonnenter som finns i närheten. Heter på engelska presence service.


näthandel

Handel med varor och tjänster över webben (internet)


näthierarki

Den hierarkiska formen på ett nät. För ett nationellt datanät är en vanlig indelning: nationellt stomnät (stamnät, på engelska backbone); ortssammanbindande nät i kommun, län, region eller liknande; ortsnät; områdesnät; fastighetsområdes- och fastighetsnät. ”Stadsnät” syftar vanligen på ett kommundels-, kommun- eller flerkommunsnät med ortssammanbindande nät, ortsnät och områdesnät, ibland bara på ortsnät och områdesnät. ”Regionnät” eller ”transportnät” syftar vanligen på ett ortssammanbindande nät eller ett nät som binder samman stadsnät i en region. ”Lokalt nät” syftar på ortsnät eller nät som förbinder datorer i en lokal etcetera, i en fastighet eller ett fastighetsbestånd. ”Accessnät” syftar vanligen på fastighetsnät, fastighetsområdes-fastighetsnät eller fastighets-fastighetsområdes-områdesnät.


nätnav

Nav i nätverket som datorer och annan utrustning är kopplad till. Kallas även hubb. Heter på engelska hub.


nättopologi

Det fysiska utseendet och placeringen av ett näts kablar (kabelförläggning), noder och övriga enheter. Vid trådlös radiokommunikation avses placering av master och antenner.


nätverkskort

Tillbehörskort till dator för att via en kabel koppla ihop datorn i ett lokalt nät, mot stadsnät/internet etc.


nätvideo

Se kabelvideo!


ODF

Optical distribution field, korskopplingsenhet för optofiberkablage i fastighet eller liknande.


områdesnät

Nät begränsat till en mindre del i ett stadsnät eller liknande, vanligen knutet till en nod (områdesnod).


omvänt snedstreck

Tecknet \. Kallas även bakstreck. Heter på engelska backslash.


on line

Se direktansluten!


on line help

Se direkthjälp!


on line service

Se direkttjänst!


operatör

Syftar vanligen på kommunikations- eller driftoperatör, företag som driftar ett tele- eller datanät.


optisk fiber

Se optofiber!


optisk fiberkabel

Se optofiberkabel!


optisk kabel

Se optofiberkabel!


optofiber

En tunn glasledning av kiseldioxid (glas), som överför information via ljus istället för via elektriska signaler som sker i en kopparledning. Optofiberns kärna består av ”dopat” glas, ren kiseloxid med en liten tillsats av grundämnet germanium. Optofiberns mantel består av ren kiseloxid. Utanpå manteln finns akrylat (plast) för att skydda fibern mot fukt, partiklar och mekaniska skador. Kärnan i en singelmodfiber är ungefär 0,01 millimeter tjock, en plastbelagd fiber är ungefär 0,25 millimeter. Se även optofiberkabel och optofibernät!


optofiberkabel

Ett antal optofibrer i ett skyddande hölje. En optofiberkabel kan innehålla upp till 1 000 enskilda fibrer men består i dag vanligen av 96 till ca 400 fibrer. Se även fiberoptik, optofibernät och optofiber!


optofibernät

Se optofibernät!


optokabel

Se optofiberkabel!


optonät

Se optofibernät!


OSI

Open systems interconnection, internationell rekommendation definierad av Internationella standardorganisationen (ISO) för datautbyte mellan olika datasystem, en modell för rangordnad uppbyggnad av kommunikationsprotokoll. OSI är ett sätt att beskriva och standardisera nät genom att dela upp dem i sju noggrant specificerade skikt. OSI-specifikationen går från den rent fysiska anläggningen som slang för optofiber eller radiomast (skikt 1), via signalbäraren som optofiber eller radiovåg (skikt 2) till tillämpningar som e-post (skikt 7). Varje skikt kommunicerar enbart med de intilliggande skikten. OSI används oftast i en förenklad form, OSI-modellen, för att beskriva uppbyggnaden av ett nät. På svenska kallas OSI även datautbyte mellan öppna system.


paketförmedling

Överföring av data på internet i form av paket (packets) på max cirka 1 500 byte vardera. Alla innehåller adressen dit de ska och adressen varifrån de kommer. Detta tillåter att paket, eller datamängder, från många olika källor samsas om samma koppling, vilket gör det möjligt för många att använda samma förbindelse.


PAN

Personal area network, personligt nät. Se personligt nät!


pay per view

Se betald visning!


pc och PC

Personal computer, persondator, ofta den typ av persondator som är kompatibel med Microsoft Windows operativsystem, det vill säga inte exempelvis Macintosh- och Linuxdatorer. Skrivs även PC. PC kan i it-sammanhang också betyda physical contact, priority control och protocol control.


PCM

Pulse code modulation, en procedur för att omvandla en analog signal till en digital bitström för överföring av exempelvis telefoni.


PDC

Personal digital cellular, digitalt mobiltelefonisystem, används i Japan. PDC tillhör samma andra generation mobiltelefonisystem som gsm, DAMPS och CDMA One. Se även gsm, DAMPS och CDMA One!


peering

Samtrafik mellan internetoperatörer och mot knutpunkter (GIX, RIX och LIX) för datatrafik.


personligt nät

Nät med varierande, vanligen låg, överföringskapacitet och starkt begränsad räckvidd, som förbinder exempelvis headset med mobiltelefon eller dator. Se även näthierarki samt lokalt nät!


Petabit per sekund

Måttenhet vid dataöverföring på 1 000 000 000 000 000 bit per sekund (avrundat värde).


PKI

Public key infrastructure, säkerhetstjänst för öppna krypteringsnycklar. PKI är ett system för att utärda och garantera äktheten hos digitala certifikat. Dessa behövs för att användare säkert ska veta att en viss öppen krypteringsnyckel tillhör en viss person. Betrodda organisationer utfärdar certifikat, i Sverige till exempel Posten AB.


PLC

Powerline communication, teknik för digital kommunikation (bredband) via elnätet.


PLMN

Public land mobile network, mobiltelefonisystem som exempelvis gsm.


PMP

Point to multipoint, punkt till multipunkt. Syftar bland annat på trådlöst bredband. Se LMDS och BWA!


POD

Program on demand, beställprogram.


PON

Program on demand, beställprogram.


POP

Post office protocol, standard för e-posthantering.


portal

Webbsida eller webbplats med ingångar till utbud av tjänster som nyheter, underhållning, andra webbplatser, chattgrupper, söktjänster och e-post. En portal är ofta startsida för en internetanvändare eller startpunkt för en webbsurfare.


PPP

Point to point protocol, punkt-till-punkt-protokoll, standard för att paketera internettrafik.


presence servic

Se närvarobevakning


presentitet

Användare som för tillfället är ansluten till internet (webben), och som är tillgänglig för chatt eller direktmeddelanden. Heter på engelska present entity. Se även närvarobevakning!


progress bar

Se förloppsmätare!


protokoll

I datorsammanhang en uppsättning regler för ett datorprograms växelspel med andra program.


PSTN

Public switched telephony network, det vanliga fasta telefonnätet.


PTP

Punkt till punkt, kommunikationskanal mellan två adresser.


PTS

Post- och telestyrelsen, statlig myndighet.


pushteknik

System för att automatiskt sända nyheter och annan information via webben utan att mottagaren måste hämta det på en webbplats eller ett e-postkonto. Se även direktpost!


QOS

Quality of service. Se garanterad tjänstekvalitet!


QOX

Quality of experience. Se garanterad tjänstekvalitet!


RAC

Remote access control.


RIX

Regional internet exchange, regional knutpunkt för samtrafik (trafikutbyte) mellan internetoperatörer. Kallas även RIX-punkt. Se även GIX, LIX och RIX-GH!


RIX-GH

Regional internet exchange Gästrikland-Hälsingland, Regionala samtrafikpunkten Gästrikland-Hälsingland, båda förkortade RIX-GH, regional knutpunkt för samtrafik (trafikutbyte) mellan internetoperatörer. RIX-GH etablerades i Gävleborg i februari 2003 som Sveriges första regionala samtrafikpunkt. Se även GIX, LIX och RIX!


RL

Radiolänk.


router

Kommunikationsdator (”växel”) i ett datornät, vilken tolkar adresser i inkommande datapaket, väljer den bästa vägen för datapaketen i nätet och kopplar ihop olika nätverk. Router motsvarar i telefonivärlden televäxel och växeltelefonist.


routing

Processen att välja nästa väg i nätet för ett datapaket.


RP

Registration point, registreringspunkt, mötesplats för sändare och mottagare vid multicasting.


RSS

Rdf site summary, system som med en sammanfattning informerar om nytt innehåll på en webbplats. RSS använder xml och kallas ibland också bara för xml.


RSVP

Resource reservation protocol, resursreservationsprotokoll, protokoll för samtidig utsändning på internet från en till många (multicast), till exempel av en tv-kanal till många enskilda mottagare. Med RSVP kan man, under förutsättning att man är behörig,


RTT

Round trip time, den tid det tar för ett datapaket att gå från punkt A till B och tillbaka från B till A.


sajt

Försvenskad form av ”site” i engelskans ”web site”. Se webbplats!


samuraj

Hackare som har lagligt uppdrag att utföra intrång i datasystem, vanligen för att hitta brister i systemets datasäkerhet.


SAN

Storage area network, datalagringsnät. Se även NAS!


SDH

Synkron digital hierarki, teknik för kretskopplad överföring av datapaket mellan datorer, inklusive överföring av teletrafik.


SDSL

Single line digital subscriber line, en teknik för hög överföringskapacitet med digital teknik på befintligt telenät med ett koppartrådspar. Se även xDSL!


sdtv

Standardtelevision, tv-sändning med relativt låg bildkvalitet, på analog tv vanligen en upplösning på 625 linjer, på digital bredbands-tv vanligen en upplösning med 720 pixlar bred och 576 pixlar hög bild. Se även hdtv!


SEA

Single element availability, tillgänglighet för enskild kundanslutning. Se tillgänglighet!


server

Datorprogram som tillhandahåller gemensamma servicefunktioner i ett datornät, till exempel datalagring och e-postkommunikation. Kallas även serverprogram. Server är också dator med ett eller flera serverprogram. Kallas också serverdator.


servicestart

Tiden från anmälan av fel i ett nät, på en tjänst etcetera till dess att nätägaren, tjänsteleverantören etcetra påbörjat adekvat åtgärd för avhjälpning av felet. Tiden räknas vanligen i timmar och inom tidsrymden som gäller för en avtalad servicetid. Se även hinderstid, inställelsetid, servicetid, tillgänglighet och åtgärdstid!


servicetid

Anger vilka dagar och tider på dygnet som nätägare, tjänsteleverantör etcetera utför avtalade servicearbeten. ”Avtalad servicetid” heter på engelska Supported hours, SH. Se även hinderstid, inställelsetid, servicestart, tillgänglighet och åtgärdstid!


SH

Supported hours, avtalad servicetid. Se servicetid!


shareware

Se spridprogram!


SHDSL

Single-pair high bit rate digital subscriber line, en teknik för hög överföringskapacitet med digital teknik på befintligt telenät med ett koppartrådspar. Se även xDSL!


singelmodfiber

En optisk fiber med mycket smal kärna, vanligen 0,008–0,01 millimeter. Den används för överföring på både långa och korta avstånd. Kallas även singelmod. Heter på engelska single mode fiber. Se även multimodfiber!


single sign-on

Teknik som gör att användaren bara behöver logga in en gång per session i ett nätverk, även om användaren utnyttjar olika lösenordsskyddade resurser. Ett centralt program i nätet ser till att användaren, efter första inloggningen, automatiskt blir inloggad på de resurser användaren har behörighet att använda. Förkortas SSO.


sip

Session initiation protocol, protokoll och standard för telefoni över internet, ip-telefoni. Alla tjänster som använder sip kan fungera ihop.


site

Se sajt och webbplats!


site map

Se översikt!


skräppost

Syftar i digitala sammanhang på reklam, vanligen obeställd, som kommer till elektronisk brevlåda. Kallas även elektronisk skräppost. Heter på engelska spam. Ordet skräppost syftar i vanliga postala sammanhang på direktreklam. Heter på engelska junkmail.


SLA

Service level agreement.


slash

Snedstreck, tecknet /. Se även omvänt snedstreck, tecknet \!


smartphone

Se mobildator!


SMF

Standardsingelmodfiber. Heter på engelska standard single-mode fiber.


sms och SMS

Multimedia messaging service, Short message service, kortmeddelandeservice, korta meddelanden som skickas över mobiltelefoninätet. Se även MMS! SMS betyder även Satellite multi services, ett samlingsbegrepp för dataöverföring via satelliter, samt Service management system.


SMTP

Simple mail transfer protocol, TCP/IP:s protokoll för datorpost (e-post), protokollet och tjänsten för internetbaserad elektronisk post. Se även ESMTP och POP!


snabel-a

Tecknet @, på engelska uttalat ”at” (vid), fungerar som avskiljare mellan individnamn och domännamn i en webbadress som i berg@telia.com. @ har tidigare kallats kanelbulle, krullalfa, alfaslang och kringel-a.


snedstreck

Tecknet /. Heter på engelska slash.


sniffer

Program som övervakar och analyserar datatrafik i ett nät. Syftet är att upptäcka flaskhalsar och andra problem. ”Sniffer” kallas också program, som snokar i innehåll i e-post eller databaser.


SNMP

Simple network management protocol, protokoll för övervakning och styrning av nätverk och deras fysiska enheter. SNMP är internetstandard men är inte begränsad till TCP/IP-protokoll.


SNPAC

Swedish number portability administrative center, ett bolag ägt av de stora teleföretagen som sköter nummerportabiliteten i de fasta, mobila och ip-baserade telenäten. SNPAC tar hand om förflyttningen av telefonnummer mellan olika teleoperatörer.


Snus

Swedish network users society, förening för nätverkstekniker.


SOF

Swedish operators forum, undergrupp inom ISOC-SE.


SP

Service provider, tjänsteleverantör. Syftar vanligen på ISP. Se ISP!


spam

Se skräppost!


spoofing

Någon som genererar och sänder datapaket med förfalskade avsändaradresser för att dölja sin identitet och på detta sätt försvåra spårning av avsändaren.


spridprogram

Program som får spridas fritt men som användaren förväntas betala en avgift för vid upprepad användning. Heter på engelska shareware.


SQL

Structured query language, strukturerat frågespråk, ett standardiserat sätt för arbete med databaser, där SQL används för att ställa frågor till en databas samt för att ändra och uppdatera den.


SSO

Se Single sign-on!


SSP

Storage service provider, uthyrning av lagringsplats på Internet eller i annat nätverk. SSP kan också betyda två helt andra saker, ”Service switching point” och ”Subsystem prohibited”.


stadsnät

Nät med hög överföringskapacitet, som omfattar en stad, en stor tätort, en kommun eller motsvarande eller del av en region. Gränsen mellan regionnät (RAN) och stadsnät (MAN) samt mellan stadsnät och lokalt nät (lan) är flytande. Se även näthierarki samt regionnät, lokalt nät och stamnät!


stamnät

Datanät med hög överföringskapacitet, som via noder binder samman nät, ofta med lägre kapacitet, i en fastighet, på en ort, i en region, i ett land etcetera. Kallas även stomnät eller ryggradsnät. Heter på engelska backbone. Se även näthierarki!


standardvärde

Se förvalt värde!


startsida

Webbsida som webbläsaren är inställd att visa vid start av webbläsaren. Används även synonymt med ingångssida till en webbplats. Se även hemsida, ingångssida, webbplats, webbsida och portal!


STM

Synchronous transport module, protokoll som följer SDH.


STM-1

Transmissionssystem inom SDH på 155 megabit per sekund (avrundat värde).


STM-16

Transmissionssystem inom SDH på 2 488 megbit per sekund (avrundat värde, vanligen angivet som 2,5 gigabit per sekund).


STM-256

Transmissionssystem inom SDH på 39 808 megabit per sekund (avrundat värde, vanligen angivet som 40 gigabit per sekund).


STM-4

Transmissionssystem inom SDH på 622 megabit per sekund (avrundat värde).


STM-64

Transmissionssystem inom SDH på 9 952 megabit per sekund (avrundat värde, vanligen angivet som 10 gigabit per sekund).


STM-n

Synchronous transport module nivå n.


stomnät

Se stamnät!


streaming

Strömmande, se direktuppspelning!


surfa

I webbsammanhang att besöka olika webbplatser genom att använda bland annat de länkar som finns på webbsidor, ibland att besöka webbplatser utan på förhand definierat mål. Mer allmänt betyder det att söka information på webben (internet) eller ett intranät.


SW

Software, mjukvara. Syftar i it-sammanhang på operativsystem, program och liknande, som styr datorer, växlar och annan teknisk utrustning.


svartfiber

Optisk fiber utan ändutrustning, ”råfiber”. Namnet svartfiber syftar på att fiber utan ändutrustning och därmed utan ”ljus” i ändarna blir ”svart”. Svartfiber syftar också på att fiber eller fiberkapacitet kan göras tillgänglig så att kund eller operatör fritt kan välja vilken typ av utrustning som ska sitta i ändarna på fibern. Heter på engelska dark fiber.


switch

Se växel och omkopplare!


swung dash

Se tilde!


symmetrisk kommunikation

Kommunikation som innebär att överföringskapaciteten är lika hög till respektive från användaren.


T 1

Amerikansk standard för digital dataöverföring med kapacitet på 1,5 megabit per sekund.


T 2

Amerikansk standard för digital dataöverföring med kapacitet på 6 megabit per sekund.


T 3

Amerikansk standard för digital dataöverföring med kapacitet på 45 megabit per sekund.


Tbit/s

Se terabit per sekund!


Tbps

Se terabit per sekund!


TCP

Transmission control protocol, protokoll som delar upp data i paket (bitar) och skickar dessa oberoende av varandra över nätet samt garanterar felfri överföring. Se även IP och TCP/IP!


TCP/IP

Transmission control protocol/Internet protocol. Protokollen som webben (internet) bygger på, finns till de flesta datasystem. TCP/IP krävs för att kunna utnyttja webbens tjänster fullt ut. TCP delar upp meddelandena i lagom stora bitar, paket, som skickas över nätet. IP ser till att varje paket har en ”adresslapp”. I praktiken tillkommer i de flesta fall ett antal andra protokoll som HTTP, FTP och PPP.


TDMA

Time division multiplex access, teknik för radiokommunikation där flera samtida användare delar på samma radiovåg för att spara överföringskapacitet. Tekniken innebär att man delar in signalen i korta tidsluckor, som fördelas mellan samtida användare. Detta sker omärkligt genom att signalpaketen först komprimeras och sedan packas upp i mottagaränden. TDMA används ibland synonymt med mobiltelefonisystemet DAMPS, men både gsm och PDC använder samma teknik.


telefoni

Teletjänst bestående i överföring av tal och som medger överföring av telefaxmeddelanden samt datakommunikation via modem med låg överföringskapacitet.


telefonnät

Nät för förmedling av tjänsten telefoni.


telekom

Telekommunikation. Heter på engelska telecom.


telemeddelande

Ljud, text, bild, data eller information i övrigt som förmedlas med hjälp av radio, genom ljus eller elektromagnetiska svängningar, som utnyttjar särskilt anordnad ledare.


telemedicin

Tjänst där man överför medicinsk kompetens över ett datornät i realtid, inklusive operation på distans.


telesektorn

Verksamheter inom området för tele- och datakommunikation.


teletjänst

Förmedling av telemeddelande för någon annan.


teletjänstcentral

Central som hanterar telefonservice, till exempel kundtjänst, åt ett eller flera företag eller organisationer, vanligen på entreprenad. Heter på engelska call center.


terabit per sekund

Måttenhet vid dataöverföring på 1 099 511 627 776 bit per sekund, ofta avrundat till 1 000 000 000 000 bit per sekund. Förkortas Tb/s, Tbit/s och Tbps.


tillgänglighet

Tiden på en produkts eller tjänsts mätperiod, vanligen år, som del av en avtalad servicetid under vilken produkten eller tjänsten varit utan fel. Tillänglighet anges vanligen i procent. Inom tele- och datakommunikation finns flera typer av tillgänglighet. ”Tillgänglighet för enskild kundanslutningspunkt” är relaterad till var och en av de primära kundanslutningspunkterna och anges i procent, ofta mätt över en kortare beräkningsperiod än ett år; heter på engelska Single element availability, SEA. ”Genomsnittlig tillgänglighet” är genomsnittsvärdet för den faktiska tillgängligheten för samtliga kundanslutningspunkter och anges i procent, ofta mätt under en kortare beräkningsperiod än ett år; heter på engelska Customer network availability, CNA. Se även hinderstid, inställelsetid, servicestart, servicetid och åtgärdstid!


topologi

Inom datavärlden betyder topologi ofta ett sätt att bygga datornätverk, där man syftar på den fysiska kabeldragningen mellan datorer i nätet. Det finns tre grundläggande topologier för nät: stjärna, ring och buss. I stjärnnät har alla datorer etcetera egen förbindelse till en server, i ett ringnät är enheterna inkopplade på en slinga. Valet av topologi beror både på vilken typ av nätverk det gäller och hur det är praktiskt lämpligt att lägga nätet. I större nät, till exempel stadsnät, är det vanligt med en blandning av olika topologier.


toppdomän

Den del av ett domännamn som står sist i webbadressen (URL), efter en punkt och före ett snedstreck om det finns något. Det finns två typer av toppdomäner, landsdomäner och generella eller internationella toppdomäner. Exempel på landsdomäner är ”se” (Sverige), ”fi” (Finland) och ”nu” (Niue). Exempel på generella toppdomäner är ”com”, ”org” och ”net”. Heter på engelska top level domain. Se även URL!


transmissionsnät

Nät i vilket telefoni och data överförs.


transportnät

Se regionnät! Se även näthierarki!


triple play

Internet, telefoni och tv i samma nätanslutning.


trojan

Program för sabotage, stöld eller oönskat dataintrång, som luras på en dator och utför dolda uppdrag på den angripna datorn. Trojan kan döljas i e-postbilagor eller andra filöverföringar. Namnet ”trojan” kommer från den trojanska hästen, nämnd i Iliaden och Odysséen, en jättelik trähäst som fördes in i staden Troja och gjorde det möjligt för grekiska krigare, vilka gömde sig inne i hästen, att ta över staden. Se även mask och virus!


troll

Beteckning på engelska för ett avsiktligt felaktigt eller orimligt meddelande, som publiceras på webben (internet) eller annat nät i syfte att lura människor att göra bort sig genom att komma med seriöst menade rättelser.


trådlösa nät

Förbindelser där informationen överförs i luften via radiovågor eller infrarött ljus.


trådlöst bredband

Nät med hög överföringskapacitet, där informationen överförs i luften via radiovågor eller infrarött ljus. Se bredband! Se även LMDS, WWA, BWLL, PMP och WLAN!


tunnling

Teknik som ger ett nät möjlighet att förmedle data genom ett annat nät, till exempel från ett företags lokala nät (LAN) över webben till ett annat lokalt nät. Tunnling sker genom inkapsling, kryptering, av data. Både meddelandet och informationen som krävs för överföringen i det första nätet kapslas in i paket, som det andra nätet förmedlar. Tunnling kan jämföras med att transportera lastbilar med järnvägsvagnar eller fartyg. Vanliga protokoll och tekniker för tunnling är L2F (Layer 2 forwarding), PPTP (Point-to-point tunneling) och L2TP (Layer 2 tunneling protocil). Heter på engelska tunneling.


tätortsnät

Se stadsnät!


UBE

Unsolicited bulk e-mail, se skräppost!


UCE

Unsolicited commercial e-mail, se skräppost!


UDP

User datagram protocol.


UMTS

Universal mobile telecommunications system, standard för tredje generationens mobiltelefoni, 3 G, som gör det möjligt att förmedla ljud, text och rörliga bilder med hög överföringskapacitet (maximalt 2 megabit per sekund). UMTS är baserad på tekniken WCDMA. UMTS är en av tre 3 G-standarder. UMTS dominerar i Europa, Asien och Afrika. Jämför med EDGE och GPRS! Se även CDMA 2000 och WCDMA!


underscore

Se understreck!


understreck

Tecknet _. Kallas även understrykningstecken. Heter på engelska underscore. Förekommer i vissa webbadresser och e-postadresser.


understrykningstecken

Se understreck!


UPS

Uninterruptible power supply, avbrottsfri strömförsörjning, utrustning med batterier eller annan strömförsörjning som håller datorer, telefonväxlar, dataväxlar och andra elektriska apparater igång under kortare strömavbrott. UPS:er skyddar också ofta mot störningar som spänningsfall och strömspikar.


URL

Uniform resource locator, ett standardiserat sätt att ange adressen till ett dokument eller en datortjänst på webben, till exempel en webbadress (http://www.hudiksvallsstadsnat.se) eller FTP-adress (ftp://ftp.yahoo.com/pub). Se även webbadress!


USO

Universal service obligation, krav på samhällsomfattande tjänster.


V.34

V34, V.34bis och V.90 är olika standarder för hur modem kommunicerar med varandra över telenätet. Standarden V.34 ger en överföringskapacitet på 28,8 kilobit per sekund till och rån användaren. V.34bis ger 33,6 kilobit per sekund i båda riktningarna. V.90 ger en teoretisk överföringskapacitet på 56,6 kilobit per sekund till användaren, men ger vanligen mindre, och 33,6 kilobit per sekund från användaren.


V.90

Standard för hur modem kommunicerar med varandra över telenätet. Se V.34!


WAN

Wide area network, ett stort datornät. Det kan sträcka sig över en region, ett land, en kontinent eller hela världen. Ett bra exempel på ett gigantiskt WAN är webben (internet), som även omfattar många lan och MAN. Vanligen syftar dock WAN på ett sammanhållet företagsnät eller liknande, som binder samman lokala lan.


wap

Wireless application protocol, standard för webbaserad datakommunikation över mobiltelefoninätet.


WCDMA

Wideband code division multiple access, standard för tredje generationens mobiltelefoni, 3 G, som gör det möjligt att förmedla ljud, text och rörliga bilder med hög överföringskapacitet. WCDMA är en bredbandsvariant av radiotekniken CDMA. WCDMA är en av tre 3 G-standarder. WCDMA är utvecklad för att kunna använda existerande gsm-nät. WCDMA utgör teknisk plattform för UMTS. WCDMA dominerar i Europa, Asien och Afrika. Se även CDMA, CDMA One, CDMA 2000 och UMTS!


WDM

Wavelength division multiplexing, våglängdsmultiplexering, teknik för att överföra flera signaler samtidigt över en optisk fiber med hjälp av olika våglängder (färger). De två vanligaste WDM-teknikerna är CWDM och DWDM.


VDSL

Very high data rate subscriber line, en teknik för hög överföringskapacitet på befintligt telenät med koppartråd. Tekniken liknar den för adsl, men har inte samma räckvidd. Överföringskapaciteten är högre. VDSL saknar internationell standard. Se även adsl!


webb

World wide web, www, det världsomspännande nät av datanät, som kallas internet. Webb är också en funktion på ett nät. som medger att man enkelt kan hämta sammanlänkad information i form av text, bild och ljud. Webb är försvenskat stavning av engelskans Web.


webbadress

Adress på webben (internet), normalt till webbsida eller webbplats, är en typ av URL Se även domänadress och URL!


webbkanal

Kanal för en viss webbutsändares webbutsändning.


webblogg

Logg på webben, se blogg! Heter på engelska weblog.


webbläsare

Datorprogram för hämtning och visning av information på webben (internet) eller ett intranät. Heter på engelska browser. När man är uppkopplad mot ett nät med en webbläsare och söker information kallas det att surfa.


webbmaster

Den som skapar och ansvarar för innehållet (text, bilder och ljud) på en webbplats och organiserar den. Webbmaster kan också vara den som sköter webbserver, programmering och annan teknik. I den förra betydelsen kallas webbmaster även webbredaktör. Heter på engelska webmaster.


webbplats

Den information som finns samlad i visst ämne, för en viss produkt, för ett visst företag etcetera på webben. Vanligen består en webbplats av ett antal webbsidor och länkar. Kallas även webbsajt eller sajt. Heter på engelska web site. Se även hemsida, ingångssida, startsida och webbsida!


webbredaktör

Den som skapar och ansvarar för innehållet (text, bilder och ljud) på en webbplats och organiserar den. Se även webbmaster!


webbserver

Dator och system som gör att en webbplats blir tillgänglig på webben (internet), till exempel e-postserver, ftp- och www-server.


webbsida

Den mängd information på en webbplats, som man kan nå utan att gå vidare via en länk. Detta motsvarar ofta så mycket man kan se på skärmen samtidigt eller genom att rulla bilden. Se även hemsida, ingångssida, startsida och webbplats!


webbsurfa

Se surfa!


webbsurfing

Se surfa!


webcasting

Se webbutsändning!


weblog

Se webblogg!


webmaster

Se webbmaster!


video on demand

Video distribuerad över bredbandsnät. Heter på svenska kabelvideo, se kabelvideo!


wifi

Wireless fidelity, märkning för trådlösa datornät baserade på standarden 802.11b. Wifi eller Wi-fi är en handelsterm framtagen av Wireless Ehternet Compatibility Alliance (WECA), mer känd som Wi-Fi Alliance.


Wireless internet zone

Se WIZ!


virtuellt lokalt nät

Se vlan!


virtuellt privat nät

Se vpn!


virus

Program för sabotage, stöld eller oönskat dataintrång, som automatiskt sprider sig på en dator mellan program eller dokument. Virus kan döljas i e-postbilagor eller andra filöverföringar. Se även mask och trojan!


WISP

Wireless internet service provider, trådlös tjänsteleverantör på webben (internet) som använder radiolänk för att nå kunder. Se internetoperatör och internettjänsteleverantör!


WIZ

Wireless internet zone, trådlöst internetområde, större område där enskilda kan ansluta sig till webben (internet) via trådlöst lokalt nät.


vlan

Virtual local area network, virtuellt lokalt nät. Teknik för att skapa åtskilda nätverksanslutningar på avancerad nätverksutrustning. Ett vlan fungerar för användaren som ett lokalt nät fast användaren helt eller delvis är ansluten via ett data- eller telenät utanför det lokala nätet (lan). Vlan används av säkerhets- och trafikstyrningsskäl. Skrivs även VLAN.


wlan

Wireless local area network, trådlöst lokalt nät, trådlös radioteknik med hög överföringskapacitet och begränsad räckvidd, som förbinder ett antal datorer, mobiltelefoner etcetera. Wlan kallas även radio-lan, eller LAWN (Local area wireless network). Ett wlan är ofta begränsat till ett rum, en grupp rum, ett våningsplan, en fastighet eller ett fastighetsområde men kan också omfatta större områden. Det finns en dominerande standard för trådlösa lokala nät för frekvensutrymme i 2,4 GHz-bandet, IEEE 802.11b, och två standarder för trådlösa lokala nät för frekvensutrymme i 5 GHz-bandet, Hiperlan 2 och IEEE 802.11a. Skrivs även WLAN.


WML

Wireless markup language, formateringsspråk för wap-applikationer. Se även wap!


VOD

Video on demand. Se video on demand!


VOIP

Voice over Internet protocol, förmedling av tal (telefoni) via internetprotokollet, ip, telefon över internet. Se även ip-telefoni!


vpn

Virtuellt privat nät. Teknik för att avlyssningssäkert överföra data på publika nät, till exempel webben (internet), genom att skapa en krypterad förbindelse mellan två utrustningar, som kan användas som om de hade direkt kabelförbindelse. Skrivs även VPN


www eller WWW

World wide web, världsomspännande nät. Se webb!


våglängdsmultiplexering

Teknik för att överföra flera signaler samtidigt över en optisk fiber med hjälp av olika våglängder (färger). Heter på engelska Wavelength division multiplexing (WDM). De två vanligaste WDM-teknikerna är CWDM och DWDM.


väljarknapp

Gränssnittskomponent i dataprogram, på hemsida eller liknande, som tillåter en användare att välja ett, och endast ett, av flera alternativ. Kallas även radioknapp. Heter på engelska radio button.


växel

Utrustning som kan förbinda en eller flera kommunikationslinjer med en eller flera andra kommunikationslinjer. Kallas även switch. En dataväxel skickar rätt data till rätt mottagare. Heter på engelska i den här betydelsen switch. Se även nätnav (hubb)!


X.21

Standard för datanät som bygger på kretskoppling.


X.25

Standard för överföring av datapaket mellan datorer.


xDSL

x digital subscriber line, x digital abonnentlinje, där x i xDSL kan bytas ut mot A (Asymmetric), H (High data rate eller High bit rate), S (Single line), SH (Single-pair high bit rate) eller V (Very high data rate). Begreppet xDSL och DSL/dsl är en definition på en grupp tekniker för hög överföringskapacitet med digital teknik på befintligt telenät med tvinnad koppartråd med hjälp av modem (modempar). Se även adsl, HDSL, SDSL, SHDSL och VDSL!


xml

Extensible markup language, standard för kodning av bland annat webbsidor. Xml är ett sidbeskrivningsspråk eller markeringsspråk, som ligger nära naturligt språk. Xml är inte ett programmeringsspråk i vanlig bemärkelse. Xml är ett alternativ till html. Skrivs även XML.


Y

Ord saknas.


Z

Ord saknas.


åtgärdstid

Tid räknad från inställelsetids slut eller servicestart, reparation etcetera av nät eller till dess att nätägaren, tjänsteleverantören etcetera har åtgärdat felet. ”Garanterad åtgärdstid” är relaterad till avtalad servicetid och mäts från tidpunkten från start av driftsavbrott till dess att driftsavbrottet är avhjälpt; heter på engelska Access down time, ADT. Se även hinderstid, inställelsetid, servicestart, servicetid och tillgänglighet.


åtkomsttid

Se accesstid!


Ä

Ord saknas.


överföringshastighet

Se överföringskapacitet!


översikt

Innehållsförteckning över webbplats, framställning på webbsida som överskådligt redovisar hur webbplatsen är uppbyggd. Om framställningen är grafisk kan man även använda termen översiktskarta eller orienteringstavla. Heter på engelska site map.


 

"Infopress kan ord, text och tal"

Infopress AB, Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, phone 08-720 20 20, fax 08-720 20 23
Branch Hudiksvall: Kungsgården, Långvindsbruk, 825 96 Enåner, phone 0650-822 33
Email  :  info@infopress.se